SESJA POSTEROWA
 
1. Przedplonowe drzewostany sosnowe na gruntach porolnych w Karpatach 
2. Monitoring obradzania nasion podstawowych gatunków drzew leśnych (1951-2013) 
3. Potrzeby, sposoby i efekty zwiększania retencji wodnej w siedliskach leśnych 
4. Zależność pomiędzy dwoma współwystępującymi gatunkami ssaków drapieżnych: łasicą (Mustela nivalis) i gronostajem (M. erminea) – konkurencja czy koegzystencja? 
5. Czynniki kształtujące dynamikę liczebności populacji nornika północnego 
6. Biologia molekularna w zarządzaniu populacjami zwierzyny 
7. Model ryzyka uszkodzenia drzewostanu przez wiatr 
8. Model wzrostu drzewostanu 
9. Badania na rzecz integrowanej metody ograniczania liczebności chrabąszczy Melolontha spp. 
10. Nowe gatunki organizmów odkrytych i opisanych w ostatnich latach przez pracowników Zakładu Ochrony Lasu IBL 
11. 25 lat pracy Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego 
12. Inwentaryzacja gleb leśnych Polski na SPO I rzędu w sieci 16 x 16 km 
13. Plany zadań ochronnych na obszarach Natura 2000 w praktyce leśnej na Podlasiu 
14. Wpływ zaburzeń na regenerację lasu 
15. Czynna ochrona cisa pospolitego na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce 
16. Badania chemiczne w monitoringu lasów Polski 
17. Wskaźniki różnorodności biologicznej w gradiencie zanieczyszczeń środowiska leśnego 
18. Długookresowe zmiany składu florystycznego naturalnych zbiorowisk leśnych w Puszczy Białowieskiej 
19. Wpływ zagęszczenia początkowego na przeżywalność i wzrost sosny zwyczajnej – badania wieloletnie 
20. Aspekty różnorodności biologicznej w lasach masywów górskich (Radziejowa i Pilsko) w Karpatach – projekt BACCARA 
21. Kornik drukarz Ips typographus (L.) w świerczynach Karpat 
22. Trufla letnia w Polsce – ochrona i promocja gatunku 
23. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu (WISL) 
24. Zakład Ochrony Lasu IBL na rzecz Lasów Państwowych 
25. Rośliniarki z rodzaju zasnuja – Cephalcia Panzer (Hymenoptera, Pamphiliidae) w lasach Karpat 
26. Interakcje las – woda w warunkach klęsk ekologicznych 
27. Aktualizacja „Krajowego Programu Zwiększania Lesistości” 
28. Wskaźniki stopnia trudności gospodarowania nadleśnictw 
29. Reakcja wzrostowa populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zmieniające się warunki klimatyczne. Doświadczenie IUFRO 1982 
30. System monitoringu zagrożenia pożarowego lasu 
31. Zmiany stanu zdrowotnego lasów w Polsce w latach 1991-2013 
32. Zasięgi drzew w Polsce, czyli panta rhei 
33. Tworzenie w Lasach Państwowych bazy nasiennej kategorii IV – leśny materiał rozmnożeniowy „przetestowany” 
34. Tworzenie i utrzymanie leśnej bazy nasiennej w Lasach Państwowych 
35. Ekologiczno-hodowlane metody zagospodarowania obszarów poklęskowych w Beskidach 
36. Ocena występowania zgnilizny odziomkowej w drzewostanach górskich metodą tomografii akustycznej 
37. Limba (Pinus cembra L.) w badaniach Zakładu Lasów Górskich 
38. Molekularna detekcja i identyfikacja organizmów dla praktyki leśnej 
39. Struktura zmienności genetycznej populacji podstawowych gatunków drzew leśnych, patogenów, owadów i ssaków 
40. Aktywność enzymatyczna gleb jako wskaźnik zmian środowiska leśnego 
41. Wieloletnia dynamika drzewostanów naturalnych Puszczy Białowieskiej 
42. Różne aspekty dynamiki populacji głównych foliofagów sosny 
43. Kultury in vitro w hodowli drzew leśnych 
44. Narzędzia informatyczne i nowoczesne technologie w ochronie przeciwpożarowej lasu 
45. Współpraca międzynarodowa Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 
46. Techniki molekularne w programach hodowlanych drzew leśnych 
47. Lasy prywatne w Polsce – stan i perspektywy 
48. Efekty badań trzebieżowych na stałych powierzchniach doświadczalnych 
49. Odnowienie naturalne sosny, świerka i dębu – dziś i w przyszłości 
50. Nowa metoda wartościowania lasu – tablice wskaźników wartości drzewostanów 
51. Plantacje drzew szybko rosnących jako źródło surowca drzewnego 
52. Historyczne pożary o różnej intensywności w drzewostanach sosnowych Puszczy Białowieskiej 
53. Archiwum Leśnej Historii Mówionej 
 

ORGANIZATOR